Disclaimer JUSTprofessionals

WEBSITE:

JUSTprofessionals verleent toegang tot de website www.justprofessionals.nl. Op de website worden door JUSTprofessionals teksten, afbeeldingen, vacatures en andere materialen gepubliceerd. Ondanks de constante zorg en aandacht die aan de website wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is.
Vragen, opmerkingen of suggesties over de inhoud van de website kunt u via welkom@justprofessionals.nl aan ons kenbaar maken. Ook als u meent dat de website niet volledig is of fouten bevat horen wij dit graag. De informatie op deze website wordt continue aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
De teksten, fotos, vacatures en andere materialen zijn door JUSTprofessionals en/of anderen aangeleverd en worden aangeboden zonder enige garantie of aanspraak op juistheid. JUSTprofessionals aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.
Het is niet toegestaan zonder toestemming van JUSTprofessionals de op de website geplaatste materialen over te nemen.

E-MAIL:

De e-mail berichten van JUSTprofessionals zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de berichten aan derden is niet toegestaan. Wanneer u een e-mail bericht van JUSTprofessionals per abuis ontvangt, gelieve onmiddellijk contact op te nemen met de afzender per kerende e-mail. Wij verzoeken u dit e-mailbericht te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te maken. JUSTprofessionals aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige danwel ontijdige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail bericht, noch voor door haar daarbij overgebrachte virussen.